Användningsvillkor

McCulloch uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi ber dig om, och uppmuntrar dig till, att läsa dessa Användningsvillkor noggrant innan du använder Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen går du med på att omfattas av Villkoren.

Allmänt

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda MCCULLOCH). Ditt användande av Webbplatsen omfattas av ett rättsligt bindande avtal mellan dig och MCCULLOCH (”Avtalet”). Nedanstående är Avtalets villkor (”Villkoren”). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godtagit Villkoren och alla relaterade dokument. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte godtar Villkoren och alla relaterade dokument har du inte tillåtelse att använda Webbplatsen.

Licens

Under Villkoren i detta Avtal ger MCCULLOCH dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den. Du lovar att inte på något sätt avbryta eller försöka att avbryta driften av Webbplatsen.

MCCULLOCH ger dig tillåtelse att se och ladda ned informationen (”Materialet”) på Webbplatsen endast för privat, icke-kommersiellt bruk, såvida inget annat anges i McCULLOCH Nyhetsrum. Denna tillåtelse är inte en överföring av äganderätten till i Material och kopior av Materialet, och omfattas av följande restriktioner: 1) du måste, på alla kopior av det Material som laddas ned, bibehålla all information om upphovsrätt och äganderätt som Materialet innehåller; 2) du får inte ändra Materialet på något sätt och inte heller reproducera eller offentligt visa upp, framföra eller distribuera, eller på annat sätt använda eller dela med dig av det för någon typ av offentligt eller kommersiellt syfte; och 3) du får inte överföra Materialet till någon annan person såvida du inte har meddelat denne om, och denne går med på att godta, de förpliktelser som dessa Villkor för med sig. Du förpliktigar dig att godta alla ytterligare restriktioner som visas på Webbplatsen, eftersom den då och då uppdateras.

Användargaranti

Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen. Du förpliktigar dig till att inte använda Webbplatsen för att: (a) vidarebefordra spam eller oombedd kommunikation; (b) utge dig för att vara MCCULLOCH eller någon annan eller låta tredje part utge sig för att vara du; (c) förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja härkomsten av något innehåll som offentliggörs på Webbplatsen; (d) förvränga din relation till en person eller enhet; (e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som k(e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som strider mot tillämplig lagstiftning; (g) lägga upp eller vidarebefordra någon typ av material som på något sätt strider mot eller gör intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, oriktigt, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller någon typ av marknadsföring eller kontaktsökande med avseende på produkter eller tjänster, eller (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare såvida det inte specifikt godkänts av dessa användare.

Integritet

Information om MCCULLOCHs integritetspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i MCCULLOCHs Integritetspolicy. Du godkänner att dina uppgifter och din personliga information används i enlighet med MCCULLOCHs Integritetspolicy.

Ändringar

MCCULLOCH förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal. Ändringar i detta Avtal börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i detta Avtal räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör MCCULLOCH eller deras licensgivare. All goodwill och alla immateriella rättigheter som är kopplade till utnyttjandet av sådana immateriella rättigheter som tillhör MCCULLOCH ska tillfalla MCCULLOCH. Denna Webbplats, inklusive allt Material, är skyddat av upphovsrätt och av världsomspännande upphovsrättslagstiftning och fördragsbestämmelser. Du förbinder dig att efterleva alla upphovsrättslagar som finns i världen när du använder denna Webbplats, inklusive allt Material, och att förhindra all typ av obehörig kopiering av Materialet. MCCULLOCH ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter i anslutning till några patent, designer, varumärken, upphovsrätter eller lagstiftning gällande företagshemligheter. Du godkänner och godtar att du inte kommer att, och inget i dessa Villkor ger dig rätten att, använda MCCULLOCHs varumärken, varumärkesnamn, servicemärkningar, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesegenskaper utom dem som uttryckligen anges I MCCULLOCHs Varumärkeslista.

Notera att all information, alla oombedda förslag, idéer eller andra bidrag kommer att anses som icke konfidentiella och ej enskilt ägda. Genom att skicka information eller material, förutom i form av en Patentinformationsdeklaration enligt beskrivning i MCCULLOCH Policy Regarding Consideration of Unsolicited Ideas ger du MCCULLOCH obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig och världsomspännande licens att använda, reproducera, visa upp, modifiera, vidarebefordra och distribuera detta material eller denna information, och du godkänner också att MCCULLOCH har rätt att använda alla typer av idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar till oss i vilket syfte det vara må. För mer information, se MCCULLOCHs policy gällande behandling av oombedda idéer.

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör MCCULLOCH och/eller deras leverantörer.

Användandet av programvaran omfattas av villkoren i slutanvändaravtalet som medföljer eller ingår I Programvaran (”Licensavtal”). Såvida inget annat framgår av Licensavtalet är Programvaran endast tillgängliggjord för nedladdning för att användas av slutanvändare. All typ av reproducering eller omdistribuering av Programvaran som inte sker i enlighet med Licensavtalet kan leda till straffrättsliga påföljder.

UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUCERING AV PROGRAMVARAN TILL ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR VIDARE REPRODUCERING ELLER OMDISTRIBUERING UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN.

PROGRAMVARAN GARANTERAS, OM ALLS, ENDAST I ENLIGHET MED VILLKOREN I LICENSAVTALET. FÖRUTOM DEN GARANTI SOM FRAMGÅR AV LICENSAVTALET FRÅNSÄGER SIG MCCULLOCH HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, RÄTTSANSPRÅK OCH ICKE-INTRÅNG.

Andra webbplatser

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. MCCULLOCH är inte förpliktigade att övervaka eller granska innehållet på sådana webbplatser som ägs av tredje part. MCCULLOCH kan heller inte hållas ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten på sådana webbplatser.

Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av MCCULLOCH, förutom att MCCULLOCH ger sitt medgivande till länkar i vilka: (i) länken är en endast textbaserad länk som endast innehåller namnet ”MCCULLOCH” och inte innehåller något av MCCULLOCHs eller dess licensierade samarbetspartners egenägda varumärken; (ii) länken endast ”pekar” mot www.MCCULLOCH.com och inte några undersidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar webbplatsen i helskärm i ett helt fungerande och navigerbart webbläsarfönster, och inte inom en ”ram” på den Webbplats som länken går till; och (iv) att länkens utseende, placering och andra aspekter varken kan ge det felaktiga intrycket att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är sammankopplade med eller sponsras av MCCULLOCH eller vara av sådan natur att de skadar eller undergräver den goodwill som är kopplad till MCCULLOCHs eller dess filialer. MCCULLOCH förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla detta medgivande till länkning.

Uteslutande av indirekta garantier

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar MCCULLOCH inget ansvar för detta. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. MCCULLOCH GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS MATERIALET ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON TYP AV RÅD, ÅSIKT, UTTALANDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT DET ÄR PÅ EGEN RISK SOM DU LITAR PÅ SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN, PM ELLER SÅDAN INFORMATION. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DET SKICK DET ÄR DÅ DET TILLGÄNGLIGGÖRS. MCCULLOCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV REPRESENTATION ELLER GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL DIREKTA SOM INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER VAD GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET. MCCULLOCH GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE DENNA WEBBPLATS SÄKERHET. DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN AVLYSSNAS ELLER LÄSAS AV OBEHÖRIGA. MCCULLOCH GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR FRÅN VILKA DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIGGÖRS ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN MCCULLOCH ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR ÄR UNDANTAGNA FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN FÖRHINDRAR SÅDANA UNDANTAGANDEN. DETTA UNDANTAGANDE AV INDIREKTA GARANTIER GÄLLER OCKSÅ MED AVSEENDE PÅ ALLA WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till MCCULLOCH-produkter, MCCULLOCH-tjänster etc. som inte har annonserats eller inte finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information kan komma att ändras, omfattas av specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser implicerar inte att MCCULLOCH avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information gällande de produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och för beställning. MCCULLOCH förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka produkter, tjänster etc.

Ansvarsbegränsning

INTE I NÅGOT FALL SKA MCCULLOCH HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM MCCULLOCH HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. FÖRUTOM DE VILLKOR SOM FRAMGÅR HÄR KAN MCCULLOCH ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER, OLÄGLIGHETER ELLER OBEHÖRIGHETER I NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.

Jurisdiktion

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av MCCULLOCH från koncernens kontor i Sverige. MCCULLOCH gör inga utfästelser om att materialet på denna Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser utanför Sverige. Det är förbjudet att besöka denna Webbplats från områden där Webblatsens innehåll är olagligt. Om du besöker denna Webbplats då du befinner dig utanför svensk mark, ansvarar du själv för att följa all lokal lagstiftning. Detta Avtal omfattas av svensk lagstiftning, utan att detta inverkar på bestämmelserna i Avtalet gällande lagstridigheter. Förvaltningsrätten i Stockholm har exklusiv befogenhet i första instans om någon dispyt uppstår gällande detta Avtal.

Detta uppdaterades senast den 09/03/11.