Lietošanas noteikumi

Kompānija McCulloch novērtē Jūsu izrādīto interesi par kompāniju un tās produktiem. Mēs pieprasām un stingri iesakām Jums rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus, pirms izmantojat šo Vietni. Izmantojot šo Vietni, Jūs piekrītat, ka uz Jums attiecas šādi noteikumi.

Vispārīgi

Šo tīmekļa vietni vai tās apakšvietni, (kopā sauktas “Vietne”) publicē un uztur kompānija “Husqvarna AB” (publ)/MCCULLOCH vai tās grupas uzņēmumi, meitasuzņēmumi, kā arī filiāles (kopā saukti MCCULLOCH). Ja vēlaties izmantot šo Vietni, uz Jūsu apmeklējumu attiecas tiesiski saistošs līgums starp Jums un MCCULLOCH (turpmāk "Līgums"). Turpmāk norādīti sekojoši Līguma noteikumi un nosacījumi (turpmāk “Noteikumi”). Izmantojot šo Vietni, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis tās Noteikumiem un visiem ar to saistītajiem dokumentiem. Ir būtiski, lai Jūs tos izlasītu rūpīgi. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem un visiem ar tiem saistītajiem dokumentiem, Jums nav atļauts izmantot šo Vietni.

Licence

Saskaņā ar Noteikumiem, kādi noteikti šajā Līgumā, MCCULLOCH piešķir Jums neekskluzīvas, tālāk nenododamas, ierobežotas tiesības Vietnes un to materiālu piekļuvei, izmantošanai un informācijas publiskošanai. Jums nav tiesību pārtraukt vai mēģināt pārtraukt Vietnes darbību jebkādā veidā. MCCULLOCH ar šo piešķir Jums tiesības apskatīt un lejupielādēt no Vietnes informāciju ("Materiāli") tikai Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja nav citādi noteikts MCCULLOCH Sociālie Mediji Jaunumi </ a>. Šīs tiesības nav Materiālu un to kopiju īpašumtiesību nodošana, un tām ir paredzēti šādi ierobežojumi: 1) visās lejupielādēto Materiālu kopijās Jums jāsaglabā visas Materiālos esošās atzīmes par autortiesībām un citām īpašumtiesībām; 2 ) Jūs nekādā veidā nedrīkstat mainīt Materiālus vai pārveidot, publiskot, atveidot, izplatīt vai kā citādi izmantot tos jebkādā sabiedriskā vai komerciālā nolūkā, un 3) Jūs nedrīkstat nodot Materiālus kādai citai personai, ja vien Jūs šīs personas neinformējat un šīs personas nepiekrīt uzņemties saistības, kas izriet no šiem Noteikumiem. Jūs piekrītat ievērot visus papildus ierobežojumus, kas uzrādīti Vietnē, ko laiku pa laikam var atjaunināt.

Lietotāja galvojums

Jūs apliecināt un galvojat, ka izmantosiet Vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem, ieskaitot likumus un noteikumus, kas ir saskaņā ar šo Līgumu, un ievērosiet visus esošos un turpmākos Vietnes noteikumus un politiku. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet Vietni, lai: (a) pārsūtītu surogātpastu vai nevēlamus paziņojumus, (b) uzdotos par MCCULLOCH pārstāvi vai kādu citu, vai ļautu trešai pusei uzdoties par Jums; (c) viltotu virsrakstus vai citādi manipulētu ar identifikatoriem, lai slēptu jebkura satura, kas pārsūtīts caur Vietni, izcelsmi; (d) sagrozītu faktus attiecībā uz informāciju par Jūsu saistību ar kādu personu vai organizāciju; (e) ar savu rīcību negatīvi ietekmētu citu lietotāju spēju izmantot Vietni, (f) iesaistītos darbībās, kas pārkāpj spēkā esošos likumus, (g) izliktu ziņojumus vai nosūtu jebkuru materiālu, kas jebkādā veidā pārkāpj vai aizskar citu personu tiesības vai, kas ir nelikumīgs, aizskarošs, apmelojošs, vulgārs vai kā citādi nosodāms, vai kas satur jebkāda veida reklāmu, kas saistīta ar produktiem vai pakalpojumiem, vai (h) ievāktu un saglabātu citu lietotāju personas datus, ja vien šie lietotāji nav devuši šādas pilnvaras.

Privātums

Informāciju par MCCULLOCH privātuma praksēm un personiskās informācijas ievākšanu un informācijas apstrādi var atrast MCCULLOCH sadaļā
Privātuma Politika </ a>. Jūs piekrītat, ka Jūsu dati un personiskā informācija tiek izmantota saskaņā ar MCCULLOCH privātuma politiku.

Izmaiņas

MCCULLOCH patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārveidot, pievienot vai izņemt jebkuru informācijas daļu no Līguma, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā Līgumā stāsies spēkā uzreiz pēc to publiskošanas šajā Vietnē. Šīs Vietnes lietošanas turpināšana pēc šādu izmaiņu veikšanas Līgumā ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu attiecīgajām izmaiņām.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ar šo Jūs piekrītat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot, bet neierobežojot, autortiesības, patentus, tehnoloģisko kompetenci, konfidenciālu informāciju, datu bāzes tiesības un preču zīmju tiesības, kā arī reģistrētas vai nereģistrētas dizaina tiesības) Vietnē ir MCCULLOCH likumīgās tiesības vai tās licences devēju īpašums. Visas labas gribas un intelektuālā īpašuma tiesības, kas tiek izmantotas, ievērojot šāda veida intelektuālā īpašuma tiesību formu, kas pilnvaro kompāniju MCCULLOCH, attiecina to pašu arī uz MCCULLOCH. Šī Vietne, ieskaitot visus Materiālus, ir autortiesības, ko aizsargā autortiesību likumi un līgumu noteikumi un nosacījumi visā pasaulē. Ja lietojat šo Vietni, Jūs piekrītat ievērot visus autortiesību likumus visā pasaulē, ieskaitot visus Materiālus, kā arī nepieļaut nekādu nesankcionētu Materiālu kopēšanu. MCCULLOCH Jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības, saskaņā ar jebkuru likumu par patentu, dizainu, preču zīmju tiesībām, autortiesībām vai tirdzniecības noslēpumiem. Ar šo Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi Jums nedod nekādas tiesības izmantot kompānijas MCCULLOCH preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, pakalpojumu zīmes, logo, domēna vārdus vai citus preču zīmju elementus, kas skaidri noteikti MCCULLOCH sadaļā <href = "http://www.MCCULLOCH.com/uk/MCCULLOCH-trademarks/"> Preču zīmju saraksts </ a>. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkāda veida informācija, priekšlikumi, idejas vai citi iesniegtie materiāli netiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, un nav patentēti. Nosūtot jebkāda veida informāciju vai materiālus, izņemot deklarāciju par patentu informāciju, kā norādīts MCCULLOCH politikā par iesniegto ideju izskatīšanu, Jūs piešķirat kompānijai MCCULLOCH neierobežotu, bezatlīdzības, neatsaucamu licenci šo materiālu vai informācijas izmantošanai, reproducēšanai, publiskošanai, atveidošanai, mainīšanai, pārsūtīšanai un izplatīšanai un piekrītat, ka MCCULLOCH var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, tehnoloģisko kompetenci vai tehniskas metodes, kuras Jūs mums iesūtāt jebkādiem mērķiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu
MCCULLOCH politika par iesniegto ideju izskatīšanu</ a>.

Programmatūra

Jebkura programmatūra, kas ir pieejama lejupielādēšanai no šīs tīmekļa vietnes (turpmāk "Programmatūra"), ir aizsargāta ar MCCULLOCH un/vai tās piegādātāju autortiesību darbu. Programmatūras izmantošanu regulē galalietotāja licences līguma noteikumi un nosacījumi, ja tādi pastāv, kas ir komplektā ar Programmatūru vai ir ietverti tajā (turpmāk “Licences Līgums”). Ja vien Licences Līgumā nav norādīts citādi, Programmatūra ir pieejama lejupielādei tikai galalietotāju izmantošanai. Jebkāda Programmatūras atveidošana vai tālāk izplatīšana, kas nav atrunāta Licences Līgumā, var izraisīt administratīvu vai kriminālu atbildību. NEKĀDĀ VEIDĀ, NEŅEMOT VĒRĀ VAI NEIETEKMĒJOT IEPRIEKŠ MINĒTOS NOSACĪJUMUS, ĪPAŠI AIZLIEGTA IR PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA VAI REPRODUCĒŠANA JEBKURĀ CITĀ SERVERĪ VAI VIETĀ AR MĒRĶI TO TĀLĀK REPRODUCĒT VAI TĀLĀK IZPLATĪT. PAR PROGRAMMATŪRU TIEK DOTAS GARANTIJAS TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM, JA TĀDI PASTĀV. JA VIEN TAS NAV NORĀDĪTS LICENCES LĪGUMĀ, MCCULLOCH NEUZŅEMAS JEBKĀDAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TOSTARP LIKUMĀ NOTEIKTOS VISPĀRĒJOS PREČU GARANTIJAS NOSACĪJUMUS, IZMANTOJAMĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN NERAKSTĪTU LIKUMU PĀRKĀPŠANU.

Citas tīmekļa vietnes

Jūsu ērtībām Vietne var saturēt saites uz interneta vietnēm, kas pieder trešajām personām, kuras tās publisko un uztur. MCCULLOCH neuzņemas nekādu atbildību pārbaudīt vai pārraudzīt vietņu saturu, ko uztur trešās personas, kā arī MCCULLOCH nav atbildīga par informācijas precizitāti un drošumu trešo personu tīmekļa vietnēs.

Ārējās saites uz Vietni

Visas saites uz Vietni MCCULLOCH apstiprina rakstiski, izņemot saites, kam MCCULLOCH piekrīt, ka: (i) tās ir tikai teksta saites, kas satur tikai un vienīgi "MCCULLOCH" nosaukumu un neietver nevienu no MCCULLOCH vai tās licences devēja patentētajām preču zīmēm, (ii) šīs saites norāda tikai un vienīgi uz tīmekļa vietnes adresi: www.MCCULLOCH.com, nevis tās saturu; (iii) saites, ko aktivizējis lietotājs, publiski parāda lapu pilnekrāna versijā ar visām pārlūkprogrammas logā pieejamajām darbībām un navigācijas pogām, nevis "režģī" , un (iv) saites parādīšanās, stāvoklis, un citi aspekti nesniedz nepatiesu priekšstatu par to, ka tās subjekts ar savām darbībām vai produktiem ir jebkādā veidā saistīts ar kompāniju MCCULLOCH, vai MCCULLOCH ir tā sponsors, kā arī tas nerada nekādu kaitējumu uzņēmuma nemateriālajām vērtībām, kas saistītas ar MCCULLOCH vai tās filiāļu vārdu un preču zīmēm. MCCULLOCH patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atsaukt savu piekrišanu saitei.

Netiešo garantiju izslēgšana

Kaut gan ir pieņemti visi nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu informācijas precizitāti un nepārtrauktu pieejamību Vietnei, MCCULLOCH neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas var rasties. MATERIĀLI VAR SATURĒT TEHNISKU NEPRECIZITĀTI VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. MCCULLOCH NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTO MATERIĀLU PRECIZITĀTI UN PILNĪGUMU, KĀ ARĪ JEBKĀDA VEIDA SNIEGTO IETEIKUMU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI CITA VEIDA INFORMĀCIJAS PATIESUMU. JUMS JĀATZĪST, KA UZŅEMATIES RISKU, SAKARĀ AR JEBKĀDU PAĻAUŠANOS UZ ŠĀDA VEIDA VIEDOKLI, IETEIKUMU, PAZIŅOJUMU, MEMORANDU VAI INFORMĀCIJU. VISS SATURS SASTĀV NO "KĀ IR, TĀ IR" UN "KADĀ KVALITĀTĒ TAS PIEEJAMS". MCCULLOCH SKAIDRI UN NEPĀRPROTAMI NOLIEDZ JEBKURA VEIDA PĀRSTĀVĪBU UN GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT NEIEROBEŽOTAS TIRDZNIECĪBAS GARANTIJAS VAI ATBILSTĪBU ĪPAŠIEM MĒRĶIEM, SOLĪJUMU NEIEVĒROŠANU ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANĀ VAI TĀS SATURĀ. MCCULLOCH NEGARANTĒ VIETNES DROŠĪBU UN TO NEPĀRSTĀV. JUMS JĀAPZINĀS, KA JEBKURA SŪTĪTA INFORMĀCIJA VAR TIKT PĀRTVERTA. MCCULLOCH NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE UN SERVERI, KAS NODROŠINA PIEKĻUVI ŠAI VIETNEI, KĀ ARĪ MCCULLOCH ELEKTRONISKĀ KOMUNIKĀCIJA, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS ELEMENTUS. VISA TĀDA VEIDA PĀRSTĀVNIECĪBA, GARANTIJAS UN NOSACĪJUMI IR IZSLĒGTI, IZŅEMOT TIK TĀL, CIKTĀL TOS AIZSARGĀ LIKUMS. ŠĪS NETIEŠĀS GARANTIJAS IZSLĒGŠANA IR PIEMĒROJAMA JEBKURAI TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PERSONA. Informācija, kāda publiskota tīmekļa vietnē, var saturēt norādes vai saites ar norādēm uz MCCULLOCH produktiem, pakalpojumiem u.c., kas nav izziņoti vai pieejami Jūsu valstī. Šādas informācijas precizitāti nav iespējams garantēt, jo šī informācija ir pakļauta izmaiņām, specifiskām prasībām vai publiskai pieejamībai, un šādas norādes neapliecina, ka kompānijas MCCULLOCH pienākums ir paziņot par šādiem produktiem, pakalpojumiem utt. Jūsu valstī. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai precizētu informāciju par produktiem, pakalpojumiem utt., kas Jums ir pieejami to iegādes pasūtīšanai. MCCULLOCH patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārveidot, pievienot un/vai izņemt jebkuru produktu, pakalpojumu utt. jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atbildības ierobežojums

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ UN NEKĀDOS APSTĀKĻOS MCCULLOCH NENESĪS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, SPECIĀLIEM VAI NETĪŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT NEIEROBEŽOTUS ZAUDĒJUMUS, ZAUDĒJUMUS KOMERCDARBĪBĀ, SAKARĀ AR LĪGUMIEM, IEŅĒMUMIEM, DATIEM, INFORMĀCIJU VAI KOMERCDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU), KAS RADUŠIES SAKARĀ AR PIEMĒROTU VAI NEPIEMĒROTU ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU VAI ARĪ VIETNES SATURAM ATBILSTOŠU VAI NEATBILSTOŠU IZPRATNI PAR ŠO LĪGUMU, PAT, JA KOMPĀNIJA MCCULLOCH IR IEPRIEKŠ INFORMĒJUSI PAR TO. ŠOS NOSACĪJUMUS PAPILDINOT, MCCULLOCH NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠAJĀ VIETNĒ ATKLĀTAJĀM KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM, IZLAIDUMIEM TEKSTĀ VAI CITIEM DEFEKTIEM, VAI ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTĀS INFORMĀCIJAS NESAVLAICĪGUMU VAI NEAUTENTISKUMU. ŠIS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS IR PIEMĒROJAMS JEBKURAI TĪMEKĻA VIETNEI, KURU UZTUR JEBKURA TREŠĀ PERSONA.

Jurisdikcijas paziņojums

Šo Vietni pārrauga, ekspluatē un administrē MCCULLOCH no saviem birojiem Zviedrijā. MCCULLOCH nenes atbildību par Vietnē izvietoto materiālu lietošanas piemērotību vai pieejamību citās vietās, ārpus Zviedrijas. Pieeja šai Vietnei citās teritorijās, kurās to saturs var būt nelegāls, ir aizliegta. Ja Jūs izmantojiet šo Vieni un atrodaties ārpus Zviedrijas, Jūs būsiet atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu. Zviedrijas Karalistes likumi regulē šī Līguma darbību, neīstenojot to kolīziju likumu noteikumos. Stokholmas apgabala tiesai būs pirmās instances ekskluzīvās jurisdikcijas tiesības jebkuru strīdu gadījumā par Līgumu.

Informācija pēdējo reizi atjaunota 09/03/11.