Anvendelsesbetingelser

McCulloch værdsætter din interesse i virksomheden og dens produkter. Vi anmoder og opfordrer på det kraftigste til, at du læser disse betingelser omhyggeligt, før du bruger webstedet. Din brug af webstedet er ensbetydende med, at du har accepteret at være bundet af betingelserne.

Generelt

Dette websted og ethvert under-websted afledt deraf (under ét "webstedet") udgives og vedligeholdes af MCCULLOCH AB (publ)/MCCULLOCH eller deres koncernselskaber, datterselskaber eller uunderafdelinger (under ét MCCULLOCH). Din brug af webstedet er underlagt en juridisk bindende aftale mellem dig og MCCULLOCH ("aftalen"). Nedenstående er aftalens betingelser ("betingelserne"). Ved at bruge webstedet erklærer du at have læst, forstået og accepteret alle betingelserne og alle tilknyttede dokumenter. Det er vigtigt, at du læser dem omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer betingelserne og samtlige relaterede dokumenter, må du ikke bruge webstedet.

Licens

Underlagt betingelserne, der fremgår af denne aftale, giver MCCULLOCH dig ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at etablere adgang til, bruge og få vist dette websted og det indeholdte materiale. Du erklærer dig indforstået i ikke at gøre forsøg på at afbryde driften af webstedet på nogen måde. MCCULLOCH giver dig autorisation til at få vist og downloade information ("materialer") på webstedet udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af MCCULLOCH Social Media Newsroom. Denne autorisation er på ingen måde at betragte som en overdragelse af rettigheder til materialet, og kopier af materialet er underlagt nedenstående restriktioner: 1) du skal på alle udgaver af det downloadede materiale bevare enhver instruktion om ophavsret eller andre ophavsretlige bekendtgørelser, der måtte fremgå af materialet; 2) du må ikke ændre materialet på nogen måde eller reproducere det eller fremvise det offentligt, optræde med eller distribuere eller på anden måde bruge eller viderekommunikere det til noget offentligt eller kommercielt formål; og 3) du må ikke overdrage materialet til nogen anden person, medmindre du gør vedkommende opmærksom på, og vedkommende erklærer at have accepteret de forpligtelser, der etableres i henhold til disse betingelser. Du erklærer dig indforstået i at overholde alle yderligere restriktioner, der måtte fremgå af webstedet, da disse kan blive opdateret fra tid til anden.

Brugerens forpligtelser

Du erklærer og indestår for, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med disse betingelser inkl. lovgivning og forbehold iht. denne aftale, og at du vil overholde alle eksisterende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du erklærer, at du ikke vil bruge webstedet til: (a) at overføre spam eller uopfordret kommunikation; (b) at udgive dig for at være MCCULLOCH eller en anden eller lade tredjepart udgive sig for at være dig; (c) forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identificerende materiale med henblik på at skjule oprindelsen til nogen form for indhold, der overføres via webstedet; (d) give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller juridisk person; (e) udvise adfærd, som har negativ indvirkning på andre brugeres muligheder for at bruge webstedet; (f) udføre aktiviteter, som krænker gældende lovgivning, (g) opslå eller overføre nogen form for materiale, som på nogen måde krænker eller tilsidesætter andres rettigheder, eller som er ulovlige, uberettigede, krænkende, vulgære eller på anden måde tvivlsomme, eller som indeholder nogen form for reklame eller opfordring vedr. produkter eller serviceydelser, eller (h) indsamle eller lagre personlige data om andre, medmindre sådanne brugere udtrykkeligt har givet dig tilladelse til det.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Oplysninger om MCCULLOCH's procedurer for beskyttelse af personlige oplysninger og indsamling og håndtering af personlige oplysninger fremgår under MCCULLOCH's regler for beskyttelse af personlige oplysninger . Du accepterer, at dine data og personlige oplysninger kan bruges i overensstemmelse med MCCULLOCH's regler for beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje til eller fjerne en hvilken som helst del af denne aftale. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når de offentliggøres på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter ændringer af denne aftale vil blive betragtet som accept af ændringerne.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Du anerkender og erklærer dig indforstået i, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (hvilket, uden at være begrænset hertil omfatter, ophavsret, patenter, viden, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og designs uanset om disse er registrerede eller ej) på webstedet tilhører MCCULLOCH eller virksomhedens licensgivere. Enhver form for goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der måtte opstå som følge af udnyttelsen af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører MCCULLOCH, tilfalder MCCULLOCH. Dette websted inkl. alt materiale er omfattet af ophavsret og beskyttet verdensomspændende regler og traktatbestemmelser om ophavsret. Du erklærer, at du vil overholde enhver ophavsretlovgivning, der, uanset hvor i verden du måtte befinde dig, måtte være gældende for din brug af dette websted og alt materiale, og at du vil forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialet. MCCULLOCH bevilger dig hverken udtrykkelige eller underforståede rettigheder i henhold til nogen form for patenter, designs, ophavsrettigheder eller lovgivning om forretningshemmeligheder. Du erkender og accepterer, at du vil undlade, og at intet i disse betingelser giver dig ret til at bruge MCCULLOCH-varemærke, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne eller andre karakteristiske varemærkeelementer på anden måde end det, der udtrykkeligt fremgår af MCCULLOCH's varemærkeliste . Vær opmærksom på, at enhver form for oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andet materiale, der måtte blive indsendt, ikke vil blive behandlet fortroligt og vil blive betragtet som generisk. Ved at sende oplysninger eller materiale giver du, medmindre der er tale om en erklæring om patentoplysninger som beskrevet i MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer, MCCULLOCH ubegrænset, royalty-fri, uigenkaldelig og verdensomspændende licens til at bruge, reproducere, vise, optræde med, modificere, udsende og distribuere sådant materiale eller sådanne oplysninger, og du erklærer dig desuden indforstået i, at det står MCCULLOCH frit for at bruge alle idéer, koncepter, viden eller teknikker, som du måtte sende os, til et hvilket som helst formål. Yderligere oplysninger fremgår af MCCULLOCHs regler for håndtering af uopfordrede idéer.

Software

Enhver software, som måtte kunne downloades fra dette websted ("softwaren") er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende MCCULLOCH og/eller virksomhedens leverandører. Brugen af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen (hvis en sådan eksisterer), der medfølger til eller ledsager softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, gøres softwaren udelukkende tilgængelig til download for slutbrugere. Enhver form for reproduktion eller videredistribution af softwaren, som ikke finder sted i henhold til licensaftalen, kan medføre civile søgsmål og strafferetlige foranstaltninger. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN PÅ/TIL NOGEN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. HVIS SOFTWAREN OVERHOVEDET ER OMFATTET AF GARANTI, GÆLDER GARANTIEN UDELUKKENDE I OVERENSSTEMMELSE MED LICENSAFTALENS VILKÅR. BORTSET FRA DET, DER FREMGÅR AF LICENSAFTALEN, UDELUKKER MCCULLOCH HERMED ENHVER FORM FOR GARANTIHÆFTELSER OG VILKÅR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR OG PÅSTANDE OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT SPØRGSMÅL, ADKOMST, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.

Andre websteder

Af hensyn til brugervenligheden kan webstedet indeholde links til internetsteder, der ejes, udgives og vedligeholdes af tredjepart. MCCULLOCH kan ikke påtage sig at overvåge indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, ligesom MCCULLOCH heller ikke hæfter for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartswebsteder.

Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal være godkendt skriftligt af MCCULLOCH, dog accepterer MCCULLOCH links, hvor: (i) linket er et rent tekstlink, som kun indeholder navnet "MCCULLOCH" og ikke omfatter nogen af MCCULLOCH's eller virksomhedens licensgiveres varemærker; (ii) linket kun "peger" på www.MCCULLOCH.com og ikke dybereliggende sider; (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser den pågældende side i fuld skærmstørrelse og i et ubegrænset funktionsdygtigt og navigerbart browservindue og således ikke i en "ramme" på webstedet med linket; og (iv) udseendet, placeringen og andre aspekter af linket hverken fejlagtigt får det til at se ud som om, at en juridisk person eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller sponsoreret af MCCULLOCH eller på nogen måde beskadiger eller forringer værdien af den goodwill, som måtte være knyttet til navne og varemærker tilhørende MCCULLOCH eller dets tilknyttede selskaber. MCCULLOCH forbeholder sig ret til at når som helst og efter eget skøn at trække linksamtykket tilbage.

Udelukkelse af underforståede garantier

Selv om der udvist størst mulige omhu for at sikre nøjagtigheden i oplysningerne på og fortsat tilgængelighed af webstedet, påtager MCCULLOCH sig intet ansvar derfor. MATERIALET KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. MCCULLOCH INDESTÅR IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF MATERIALET ELLER LÆSBARHEDEN AF NOGEN FORM FOR RÅD, SYNSPUNKTER, UDTALELSER ELLER ANDRE OPLYSNINGER, DER MÅTTE BLIVE VIST ELLER DISTRIBUERET IGENNEM SYSTEMET. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET I, AT AFBENYTTELSE AF SÅDANNE SYNSPUNKTER, RÅD, UDTALELSER, BEKENDTGØRELSER ELLER OPLYSNINGER UDELUKKENDE SKER FOR DIN EGEN RISIKO. ALT INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED "I FORFALDENDE FORM" OG "I MULIGT OMFANG". MCCULLOCH FRASKRIVER UDTRYKKELIGT ENHVER FORM FOR PÅSTANDE ELLER GARANTIINDESTÅELSER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER INDESTÅELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, AT DER IKKE FOREKOMMER KRÆNKELSER ELLER MED HENSYN TIL DRIFTEN AF DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET. MCCULLOCH GARANTERER IKKE ELLER FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE VEDRØRENDE DETTE WEBSTEDS SIKKERHED. DU ER INDFORSTÅET I, AT ALLE TRANSMITTEREDE OPLYSNINGER KAN BLIVE OPSNAPPET UNDERVEJS. MCCULLOCH GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER DE SERVERE, SOM STILLER WEBSTEDET TIL RÅDIGHED, ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FRA MCCULLOCH ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ENHVER FORM FOR SÅDANNE PÅSTANDE, GARANTIER OG BETINGELSER ER UDELUKKEDE, MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER SÅDAN UDELUKKELSE. DENNE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTER GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER. Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til MCCULLOCH-produkter, -serviceydelser eller lignende, som ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Fuldstændigheden af sådanne oplysninger kan ikke garanteres, da disse oplysninger kan ændres uden varsel. Specifikke krav eller tilgængelighed samt sådanne henvisninger er ikke ensbetydende med, at MCCULLOCH har til hensigt at bekendtgøre sådanne produkter, serviceydelser eller lignende i dit land. Kontakt den nærmeste forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, serviceydelser osv., som måtte være tilgængelige, og som du kan bestille. MCCULLOCH forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere tilføje og/eller tilbagetrække alle produkter, serviceydelser osv. uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsning

MCCULLOCH KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR UMIDDELBARE ELLER INDIREKTE TAB, DRIFTSTAB, PÅDØMTE ERSTATNINGER ELLER BØDER, KONTRAKTLIGT BEGRUNDEDE KRAV ELLER TILFÆLDIGT OPSTÅEDE TAB (HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER, ERSTATNING FOR TAB AF OMSÆTNING, KONTRAKTER, INDTÆGTER, DATA, INFORMATION ELLER AFBRYDELSE AF FORRETNINGSGANGE), SOM MÅTTE AFSTEDKOMMES SOM FØLGE AF ELLER OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE ADGANG TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER INDHOLDET ELLER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER, HELLER IKKE SELV OM MCCULLOCH PÅ FORHÅND ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR FREMSÆTTELSE AF SÅDANNE KRAV. I TILLÆG TIL DE BETINGELSER, DER FREMGÅR HERI, KAN MCCULLOCH UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR FEJL, UNØJAGTIGHEDER, UDELADELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER UTIDIGHED ELLER UÆGTHED I FORBINDELSE MED NOGEN FORM FOR OPLYSNINGER, DER ER INDEHOLDT PÅ DETTE WEBSTED. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER LIGELEDES FOR TREDJEPARTS WEBSTEDER.

Erklæring om jurisdiktion

Dette websted kontrolleres, drives og administreres af MCCULLOCH fra virksomhedens kontorer i Sverige. MCCULLOCH fremsætter ingen påstande om, at materialet på dette websted er egnet eller tilgængeligt på andre lokaliteter uden for Sverige. Det er forbudt at besøge webstedet fra områder, hvor webstedets indhold er ulovligt. Hvis du besøger webstedet fra steder uden for Sverige, er du selv ansvarlig for at overholde enhver gældende lokal lovgivning. Denne aftale skal fortolkes i henhold til Kongeriget Sveriges lovgivning, uden at lovvalgsreglerne træder i kraft. Distriktsretten i Stockholm har enekompetence i første instans i forbindelse med enhver form for uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge af denne aftale.

Seneste opdatering 09/03/11.