Podmínky používání

Vítejte na webových stránkách společnosti Husqvarna AB (publ). Husqvarna AB si váží vašeho zájmu o výrobky značky McCulloch. Předtím, než začnete tyto Stránky používat, přečtěte si, prosím, pozorně Podmínky používání. Používáním Stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Obecná ustanovení

Tyto webové Stránky a všechny podřízené stránky (společně dále jen „Stránky“) jsou publikovány a spravovány společností Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH nebo společnostmi patřícími do její skupiny, jejími dceřinými společnostmi nebo organizačními složkami (společně dále jen jako „ MCCULLOCH“). Vaše používání Stránek podléhá právně závazné smlouvě uzavřené mezi vámi a MCCULLOCH (dále jen „Smlouva“). Dále jsou uvedeny podmínky Smlouvy („Smluvní podmínky“). Používáním Stránek potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte se Smluvními podmínkami a se všemi souvisejícími dokumenty. Je důležité, abyste si je pečlivě přečetli. Pokud se Smluvními podmínkami nebo se kterýmkoliv ze souvisejících dokumentů nesouhlasíte, nesmíte Stránky používat.

Licence

S výhradou podmínek stanovených v této Smlouvě vám MCCULLOCH uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a omezené právo na přístup, používání a zobrazování těchto Stránek a materiálů na nich publikovaných. Souhlasíte s tím, že žádným způsobem nenarušíte ani se nepokusíte narušit provozování těchto Stránek. MCCULLOCH vás opravňuje k prohlížení a stahování informací (dále jen "Materiály") z těchto Stránek pouze pro osobní, nekomerční použití, není-li výslovně uvedeno jinak v MCCULLOCH Social Media Newsroom. Toto oprávnění nezakládá nárok na vznik vlastnického práva na Materiály a kopie Materiálů a podléhá následujícím omezením: 1) na všech kopiích stažených Materiálů musí být zachovány veškeré informace o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažených v těchto Materiálech; 2) Materiály nesmí být jakýmkoli způsobem upraveny nebo reprodukovány nebo veřejně vystavovány, předváděny, rozšiřovány ani jinak používány nebo využívány k jakémukoliv veřejnému či komerčnímu účelu; 3) Materiály nesmí být předány jiné osobě, jestliže tato osoba nebyla seznámena s povinnostmi vyplývajícími ze Smluvních podmínek. Potvrzujete, že budete vázáni všemi dodatečnými omezeními publikovanými na Stránkách, které mohou být aktualizovány.

Odpovědnost uživatele

Tímto prohlašujete a zaručujete, že budete využívat Stránky v souladu s těmito Podmínkami, včetně zákonů a ustanovení této Smlouvy a že budete dodržovat všechny stávající i budoucí zásady a pravidla Stránek. Souhlasíte s tím, že nebudete Stránky využívat k následujícím činnostem: (a) šířit spam nebo jiná nevyžádaná sdělení; (b) vydávat se za zástupce MCCULLOCH nebo někoho jiného nebo dovolit třetí straně, aby se vydávala za vás; (c) zkreslovat své spojení s jinými fyzickými nebo právnickými osobami; (d) jednat způsobem, který může negativně ovlivnit využívání Stránek jinými uživateli; (e) falšovat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikačními prvky s cílem zakrýt původ obsahu přenášeného prostřednictvím Stránek; (f) zveřejnit nebo předat jiné osobě jakýkoli materiál, který porušuje nebo narušuje práva jiných osob nebo který je nezákonný, pomlouvačný, vulgární nebo jinak nežádoucí nebo obsahuje reklamu nebo nabídku výrobků či služeb; (g) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o jiných uživatelích, pokud tak nečiníte s jejich souhlasem; (h) účastnit se aktivit, které porušují platné zákony. Ochrana osobních údajů

Informace o Zásadách ochrany osobních údajů MCCULLOCH a o shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů naleznete pod odkazem Ochrana osobních údajů. Souhlasíte s tím, že vaše údaje a osobní informace budou používány ve shodě se Zásadami ochrany osobních údajů MCCULLOCH.

Změny na webových stránkách

MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část této Smlouvy zcela nebo zčásti, kdykoli a bez předchozího upozornění. Změny v této Smlouvě nabudou platnosti v okamžik jejich zveřejnění na Stránkách. Vaše další používání těchto Stránek po každé změně této Smlouvy bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

Práva k duševnímu vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá práva k duševnímu vlastnictví, včetně, ale nejen, autorských práv, patentů, know-how, důvěrných informací, práv k databázím, práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům, ať již registrovaným nebo neregistrovaným, na těchto Stránkách jsou nezadatelnými právy MCCULLOCH nebo jeho licenčních partnerů. Dobrá pověst a práva k duševnímu vlastnictví, vyplývající z použití těchto práv k duševnímu vlastnictví, jsou výhradním vlastnictvím MCCULLOCH.

Stránky včetně všech Materiálů jsou celosvětově chráněny autorskými právy a Smluvními podmínkami. Souhlasíte s tím, že budete používat tyto Stránky včetně všech Materiálů v souladu se všemi zákony o autorských právech, aby se zabránilo jejich neoprávněnému kopírování. MCCULLOCH neposkytuje žádná výslovná ani implicitní práva k použití patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, autorských práv anebo předpisů na ochranu obchodního tajemství.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služeb, loga, názvy domén nebo jiné význačné rysy značky MCCULLOCH jinak, než jak je výslovně uvedeno ve Smluvních podmínkách a v seznamu ochranných obchodních značek MCCULLOCH publikovaném na Stránkách. Viz odkaz Ochranné známky.

Vezměte, prosím, na vědomí, že žádné informace, nevyžádané návrhy, nápady nebo jiné písemné nabídky nebudou považovány za důvěrné nebo chráněny autorskými právy a/nebo dalšími vlastnickými právy. Zasláním informací či materiálů, s výjimkou Čestného prohlášení k patentu, v souladu se Zásadami MCCULLOCH týkajícími se nakládání s nevyžádanými informacemi, udělujete MCCULLOCH neomezené, bezplatné, nevratné a celosvětové svolení k použití, reprodukci, zobrazení, předvádění, úpravám, přenosu a šíření těchto materiálů nebo informací, a také souhlasíte s tím, že MCCULLOCH může použít libovolné nápady, koncepty, know-how nebo metody, které nám zašlete za libovolným účelem.

Software

Jakýkoli software, který může být k dispozici ke stažení na těchto webových Stránkách („Software“), je chráněn autorskými právy MCCULLOCH nebo jeho dodavatelů. Použití tohoto Softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud existuje, která je přiložena k Softwaru („Licenční smlouva“) nebo ji Software obsahuje. Nevyplývá-li z Licenční smlouvy jinak, je Software určen ke stažení pouze koncovými uživateli. Jakékoliv kopírování nebo šíření Softwaru v rozporu s Licenční smlouvou může vést k postihu podle občanského či trestního práva.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO S CÍLEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉHO ŠÍŘENÍ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO.

NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V LICENČNÍ SMLOUVĚ. KROMĚ ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ MCCULLOCH NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE VČETNĚ JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A NEODPOVÍDÁ ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK JEHO PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, EXISTENCI PRÁVNÍHO NÁROKU ANI ZA JAKÉKOLI PORUŠOVÁNÍ PRÁV S NÍM SPOJENÝCH.

Webové stránky třetích stran

Pro vaše pohodlí mohou Stránky obsahovat odkazy na internetové stránky, které vlastní, publikují a spravují Třetí strany. MCCULLOCH se nezavazuje monitorovat nebo kontrolovat obsah takovýchto webových stránek a ani nenese odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost informací na webových stránkách Třetích stran.

Externí odkazy na stránky

Veškeré odkazy na Stránky musí být písemně schváleny MCCULLOCH, s výjimkou následujícího: (i) odkaz je pouze textový odkaz, který obsahuje pouze název "MCCULLOCH" a neobsahuje žádné registrované ochranné známky MCCULLOCH nebo jejich licenčních partnerů; (ii) odkaz „směřuje“ pouze na adresu www.MCCULLOCH.com, a nikoli na na její podstránky; (iii) odkaz po aktivování uživatelem zobrazí tuto stránku na celé obrazovce v plně funkčním okně prohlížeče a nikoli v rámečku na propojené webové stránce; (iv) vzhled, umístění a další aspekty odkazu nesmí budit falešný dojem, že subjekt nebo jeho aktivity či produkty jsou spojeny s MCCULLOCH nebo jsou sponzorovány MCCULLOCH a nesmí poškozovat nebo oslabovat dobré jméno MCCULLOCH nebo jeho přidružených společností a jejich ochranné známky. MCCULLOCH si vyhrazuje právo odvolat tento souhlas s odkazem kdykoli na základě vlastního uvážení.

Vyloučení implikovaných záruk

Přestože MCCULLOCH věnuje velkou pozornost obsahu a funkčnosti Stránek s cílem zajistit dostupnost a přesnost uváděných informací, neposkytuje žádnou záruku na dostupnost, přesnost, aktuálnost a úplnost těchto informací.

MATERIÁLY MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. MCCULLOCH NEODPOVÍDÁ ZA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MATERIÁLŮ NEBO ZA DŮVĚRYHODNOST JAKÝCHKOLI RAD, NÁZORŮ, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK.

VEZMĚTE, PROSÍM, NA VĚDOMÍ, ŽE STANOVISKA, RADY, PROHLÁŠENÍ, POZNÁMKY NEBO INFORMACE UVEŘEJNĚNÉ NA STRÁNKÁCH MCCULLOCH MŮŽETE POUŽÍVAT POUZE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. VEŠKERÝ OBSAH JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" A "JAK JE K DISPOZICI".

MCCULLOCH NEUZNÁVÁ JAKÉKOLI ZJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN NEBO VLASTNICKÝCH PRÁV ČI PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ , NEBO KTERÉ SE TÝKAJÍ PROVOZOVÁNÍ STRÁNEK A JEJICH OBSAHU. MCCULLOCH NEODPOVÍDÁ ZA BEZPEČNOST TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI VĚDOMI, ŽE VEŠKERÉ ZASLANÉ INFORMACE MOHOU BÝT ZACHYCENY A POUŽITY NEOPRÁVNĚNOU TŘETÍ STRANOU.

MCCULLOCH NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVERY, NA KTERÝCH JSOU PROVOZOVÁNY, NEBO ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZASÍLANÁ MCCULLOCH NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY.

VŠECHNY TAKOVÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. TOTO VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK SE ROVNĚŽ VZTAHUJE NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Informace publikované na těchto webových stránkách mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na výrobky a služby MCCULLOCH, apod., které nejsou uvedeny na trh nebo nejsou dostupné ve vaší zemi. Přesnost těchto informací nelze zaručit, zejména proto, že tyto informace podléhají aktualizaci, specifickým požadavkům nebo dostupnosti výrobků a služeb. Tyto odkazy neznamenají, že MCCULLOCH zamýšlí takovéto výrobky nebo služby apod. uvést na trh ve vaší zemi. MCCULLOCH si vyhrazuje právo dle svého uvážení, měnit, upravovat, přidávat nebo stáhnout z trhu jakýkoli produkt, službu, apod. kdykoli a bez předchozího upozornění.

Kontaktujte, prosím, svého místního prodejce, který vám poskytne kompletní informace týkající se výrobků, služeb, apod.

Omezení odpovědnosti

MCCULLOCH V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ, MIMOŘÁDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ, MIMO JINÉ, ZTRÁTY UŠLÉHO VÝDĚLKU, KONTRAKTU, PŘÍJMŮ, DAT, INFORMACÍ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TYTO STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI, A TO I V PŘÍPADECH, KDY MCCULLOCH BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. KROMĚ ZDE UVEDENÝCH PODMÍNEK MCCULLOCH ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ NEBO JINÉ VADY NEBO NEAKTUÁLNOST ČI NEAUTENTIČNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ UVEDENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY SE VZTAHUJE TAKÉ NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN.

Prohlášení o jurisdikci

Stránky jsou řízeny, provozovány a spravovány MCCULLOCH z jeho sídla ve Švédsku. MCCULLOCH nezaručuje, že materiály na těchto Stránkách budou vhodné či dostupné pro použití mimo Švédsko. Přístup na Stránky z území, kde je obsah těchto stránek nezákonný, je zakázán. Máte-li přístup na tyto stránky z míst mimo Švédsko, jste odpovědni za dodržování všech místních zákonů. Tato Smlouva se řídí zákony Švédského království, aniž by se aplikovaly příslušné kolizní normy. Jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy bude řešit v první instanci výhradně Stockholmský okresní soud.

Tyto informace byly naposledy aktualizovány dne 09/03/11.

Copyright © Husqvarna Group 2009. Všechna práva vyhrazena