REACH Artikel 33 Verklaring

REACH ("Verordening (EU) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen") is een regelgevingskader van de Europese Unie voor chemische stoffen die in werking is getreden op 1 juni 2007.

Artikel 33, Informatieplicht voor stoffen in producten

Husqvarna Group verstrekt de volgende informatie over stoffen die door het European Chemicals Agency worden geïdentificeerd als stoffen waarvoor een vergunning vereist is, vermeld in bijlage XIV van REACH (de zogenaamde kandidaatlijst), in een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent (% w/w) in producten.

REACH Artikel 33 Verklaring